U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur »Administratief beroep

Administratief beroep

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Algemeen

De administratieve beroepsprocedure vergt dat de aanvrager die moeilijkheden heeft ondervonden om toegang te krijgen tot een bestuursdocument twee handelingen stelt:

  • hij moet een verzoek tot heroverweging richten aan de administratieve overheid waarbij hij zijn oorspronkelijke aanvraag heeft ingediend, en
  • hij moet ook een verzoek om advies richten aan de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur.

De wetgever heeft bovendien bepaald dat die twee verzoeken tegelijkertijd moeten plaatsvinden. Heeft de aanvrager zijn verzoek tot heroverweging en zijn verzoek om advies niet tegelijkertijd verstuurd, dan kan hij of zij in beperkte mate de fout corrigeren door voor de termijn van dertig dagen is verstreken beide verzoeken in te trekken en een nieuw verzoek tot heroverweging bij de administratieve overheid en een nieuw verzoek om advies bij de Commissie in te dienen.

Procedure bij de Commissie

Het verzoek om advies

Vraag je een advies aan de Commissie, dan vergezel je de schriftelijke aanvraag van een kopie van je oorspronkelijke aanvraag, het eventuele antwoord van de administratieve overheid waarbij je de aanvraag hebt verricht, een kopie van het verzoek tot heroverweging en eventuele latere briefwisseling die je van de administratieve overheid hebt gekregen.

De behandeling van de adviesaanvraag

Het secretariaat van de Commissie stuurt je een ontvangstbewijs waarin ze aangeeft onder welk nummer de aanvraag om advies is geregistreerd en wanneer zij je aanvraag heeft ontvangen. Als dit mogelijk is, vermeldt het secretariaat ook wanneer de Commissie over je aanvraag zal beraadslagen.

Ontbreken bepaalde documenten, dan zal het secretariaat deze documenten bij je opvragen om de Commissie in staat te stellen je aanvraag te behandelen.

Het secretariaat analyseert je aanvraag en stelt hiervan een nota op waarin een voorstel van advies is opgenomen.

De Commissie beraadslaagt over je adviesaanvraag. Heeft zij bijkomende inlichtingen nodig, dan kan zij de behandeling verdagen naar een later moment

Het advies

De Commissie dient haar advies af te leveren binnen een termijn van dertig dagen. Slaagt ze hier niet in dan heeft dit voor gevolg dat een administratieve overheid met het laattijdig advies geen rekening hoeft te houden bij haar beslissing over het verzoek tot heroverweging.

De Commissie stuurt haar advies zowel aan de aanvrager als ook de betrokken administratieve overheid.

Procedure bij de administratieve instantie in het kader van een aanvraag tot heroverweging

Het verzoek tot heroverweging

Een verzoek tot heroverweging is de schriftelijke aanvraag waarin de aanvrager aan de administratieve overheid meldt dat hij het niet eens is met de afwezigheid van een tijdige beslissing of met de beslissing of een andere moeilijkheid meldt ten aanzien van zijn vraag om toegang tot een bestuursdocument.

De beslissing over het verzoek tot heroverweging

De beslissing over het verzoek tot heroverweging maakt de administratieve overheid aan de aanvrager bekend binnen een termijn van vijftien dagen nadat de Commissie haar advies heeft bezorgd of vijftien dagen nadat de Commissie haar advies uiterlijk had moeten hebben bezorgd. Wordt er geen beslissing genomen binnen de opgelegde termijn, dan wordt er geacht een stilzwijgende weigeringsbeslissing tot stand te zijn gekomen.

Bij het nemen van haar beslissing moet de administratieve overheid rekening houden met het advies van de Commissie als dit advies haar tenminste tijdig bereikt. Is dit het geval dan zal zij slechts mits een grondige motivering van dit advies kunnen afwijken.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst